Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
aaleng [à:leng] 1) einlegen, einmachen; 2) einlegen i.S.v. in der Kirche Geld in den Klingelbeutel geben
aleng [a:leng] anziehen Bsp.: "as Sunndagwand aleng" - "die Sonntagsgewand anziehen"
azëing [a:zëing] anziehen siehe auch: aleng
doaleng [dleng] (sich) hinlegen Bsp.: "Gëi leech di a weng doa an Hoinzn." - "Komm leg dich ein wenig auf das Sofa"
iwaleng [iwæle:ng] überlegen