Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
falëisn [fælëisn] verlieren Bsp.: "Bass fei aaf und faleis ma nix!" - "Pass bitte auf und verliere nichts!"
valëisn --> siehe: falëisn