Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
Fettn [fäddn] Körperfett, Dickleibigkeit Bsp.: "Der kann si nimma rëian voa latta Fettn." - "Der kann sich wegen seiner Dickleibigkeit kaum noch bewegen."
rëian [rëiæn] rühren, sich rühren siehe auch: umrëian
umrëian [umrëiæn] umrühren siehe auch: rëian