Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
Anergschwisterkind [anægschwisdæ-kind] Grosscousin(e) siehe auch: Basl
Basl [ba:sl] Cousine siehe auch: Anergschwisterkind
Eschbaslaawa [eschbæs-là:wæ] Espenlaub Bsp.: "Der haoud ziidad wëi Eschbaslaawa." - "Der hat gezittert wie Espenlaub."