Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
naa [nà:] nein
Naachaler [nà:chælæ] Nelken
naali, naalich [nà:li, nà:lich] neulich
Naanaoudl [nà:-næuL] Nähnadel
nacha [nachæ] 1) dann, nachher; 2) denn Bsp. zu 2): "Wos machman nacha dou?" - "Was machen wir denn da?"
nachad [nachæd] dann, nachher
nachadnaou [nachæd-næu] dann, danach, nachher
Nachd [na:chd] Nacht
Nachd! [na:chd] Gute Nacht!
Nachdhaferl [na:chd-hà:fæL] Nachttopf
Nadarin [nàdarin] Näherin
naggerd [naggæd] nackt
Näichdn [näichdn] Nähe siehe auch: Gnäichdn
näidi, näidich [näidi, näidich] eilig, nötig
näin [näin] 1) schaffen, bezwingen; 2) kaputt machen z.B.. die riesige Portion Schweinebraten beim Mittagessen: "Des howi fast niad gnäid." - "Das hätte ich beinahe nicht geschafft."
aber auch: "Des Drum howi gnäid." - "Das Teil habe ich kaputt gemacht."
siehe auch: nëin
Namd! [na:md] Guten Abend!
nammidogs [nàmmidogs] nachmittags
Nammidooch [nàmmido:ch] Nachmittag Bsp.: "Dëinsda Nammidooch" - "Dienstag Nachmittag"
Nani [nàni] Anna
Nannl [nànnL] Anna
naou [næu] nach Bsp.: "Oins naoun anan!" - "Eines nach dem anderen"
naouara [næuæræ] nach einer Bsp.: "naouara Schdund" - "nach einer Stunde"
naouaranana [næuæræ-na:næ] nacheinander
naouchd [næuchd] nahe
naouchi [næuchi] nach, hinterher