Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
aafmannln [à:mànnln] 1) Getreidepuppen zum Trocknen aufstellen; 2) sich aufspielen v.a. bei Roggen: das Koanmannl
Koanmannl [kn-mànnl] Figur aus Getreide, das zum Trocknen aufgestellt wurde siehe auch: aafmannln