Wort-Schatz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mundart Lautschrift Hochdeutsch Kommentar Ort
Gwaaf [gwà:f] dummes Geschwätz Steigerung: Oaschgwaaf, siehe auch: waafm
Oaschgwaaf [schgwà:f] saudummes Geschwätz Steigerung von: Gwaaf, siehe auch: waafm
waafm [wà:fm] oberflächlich reden, schwätzen siehe auch: Gwaaf und Oaschgwaaf
Waafm [wà:fm] Schwätzer Bsp.: "Is des a alte Waafm." - "Ist das ein alter Schwätzer."
siehe auch: Gwaaf und Oaschgwaaf